Productivity, Sustainability and Health through Air and Water

ข้อความภารกิจ

  • เราเข้าใจความต้องการจำเพาะของลูกค้าของเราและให้คำแนะนำและการสนับสนุนลูกค้าของเราอย่างมืออาชีพ ให้โซลูชั่นที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตผล ความยั่งยืน และสุขภาพ
  • เรามีผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพชั้นนำในอุตสาหกรรม
  • เราให้การรับประกันกับลูกค้าของเราว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดจะทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
  • เราและลูกค้าของเราเป็นหุ้นส่วนผ่านการบริการ เพื่อให้ได้และรักษาผลตอบแทนมากที่สุดจากการลงทุนของลูกค้าในเทคโนโลยีอากาศและน้ำของเรา
  • เราเป็นผู้นำตลาดโลกในการทำความชื้นและเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดกลุ่มเฉพาะทางนี้ได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
  • เราสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ท้าทาย มีการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลกับพนักงานของเราทุกคน สนับสนุนการใช้ความสามารถของพวกเขา มอบหมายความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และให้การยอมรับนับถือเมื่อมีผลงานที่ดี

Corporate Culture

วัฒนธรรมองค์กรของ Condair ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดและความเชื่อด้านศีลธรรมที่หล่อหลอมพฤติกรรมของพนักงานของเราแต่ละคนและต่อเนื่องมาที่จริยธรรมและภาพลักษณ์ของเรา เราปฏิบัติตามค่านิยมของเราในทุกๆ วันของการทำงาน ในการปฏิบัติต่อคนอื่น ในการตัดสินใจ ในการประเมินผลงาน และในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

Dynamic and Straightforward

พลวัตและตรงไปตรงมา

เราเป็นบริษัทที่มองไปข้างหน้าที่ใช้วิธีเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงและที่ใช้การริเริ่มของเราเพื่อบรรลุเป้าหมาย เรามีความแน่วแน่และตอบสนองและลงมือปฎิบัติตามความต้องการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เรามีความซื่อสัตย์และร่วมทำงานได้โดยไม่ยุ่งยาก

Cooperative and Open Minded

Cooperative & Open Minded

หากเราร่วมกันแบ่งปันความรู้ ทักษะ และความคิด เราจะเข้มแข็ง เรารับฟังและเคารพความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของเรา เราเปิดรับความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ

เน้นผลลัพธ์

เน้นผลลัพธ์

เพราะว่าเรามุ่งเน้น เราจึงสามารถมีสมาธิกับสิ่งที่จำเป็นได้ เรามุ่งมั่น หนักแน่น และเดินหน้าต่อไปยังเป้าหมายของเรา เราจะพอใจก็ต่อเมื่อความมุ่งมั่นของเรานำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น

ข้อเสนอด้านมูลค่า

Condair ทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของบริษัท เราให้ความสำคัญกับความสำเร็จในระยะยาวและเรารู้ว่าเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคตหากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เราต้องทำให้พวกเขาพอใจ เราได้ออกแบบข้อเสนอด้านคุณค่าเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือแบบยั่งยืนกับทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของบริษัท เราเห็นว่าการพูดคุยกับตัวแทนของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของบริษัทเราเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Customers

เรามีข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการและใช้งานง่าย

หุ้นส่วนในการจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของเราทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

พนักงาน

ให้บริการพร้อมความปลอดภัย งานท้าทายและน่าพอใจ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ซัพพลายเออร์

ถือเป็นหุ้นส่วนระยะยาวที่สามารถไว้ใจเราได้

ความยั่งยืน

เกณฑ์ด้านสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่สำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เราจะประสบความสำเร็จในระยะยาวหากธุรกิจของเรามีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ในฐานะบริษัท เราต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีและต้องการสนับสนุนให้พนักงานของเราตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ตนกระทำและส่งเสริมการริเริ่มในทิศทางน 

Evaporation

สภาพแวดล้อม

ที่ Condair เราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังจะได้รับประโยชน์จากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อย เช่น การทำความเย็นแบบระเหย การกู้ความร้อนเสียเปล่านำกลับมาใช้ประโยชน์ และการวางตำแหน่งของระบบทำความชื้นแบบแอเดียแบติก

Vaporization

ประสิทธิภาพของทรัพยากร

ที่ Condair การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากการพัฒนาคุณภาพและผลิตผลอย่างต่อเนื่อง ที่นำไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย

Atomization

ความโปร่งใส

ที่ Condair เราเชื่อว่าการให้เอกสารและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีประโยชน์และแม่นยำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราในระยะต่าง ๆ ของวงจรอายุผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถช่วยเพิ่มความตระหนักในสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าของเราได้ด้วย